Tietosuojaseloste

Pihasuunnittelu Tarja Hyppänen

Verkkosivustomme osoite on: https://www.tarjahyppanen.com.

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Pihasuunnittelu Tarja Hyppänen

Y-tunnus: 2789282-5

osoite: Kalkerinkuja 5B, 01830 Lepsämä

kotipaikka: Nurmijärvi

puhelin: 045 2074111

sähköposti: info@tarjahyppanen.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tarja Hyppänen

osoite: Kalkerinkuja 5B, 01830 Lepsämä

puhelin: 045 2074111

sähköposti: tarja@tarjahyppanen.com

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaaseen, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

 

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Henkilön nimi

Yritys/organisaatio

Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

Tiedot tilatuista palveluista

Rekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidyn antamat suostumukset suoramarkkinointiin sähköpostilla, tekstiviestillä ja muilla automaattisilla järjestelmillä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen tallentamisen ensisijaisena perusteena on yrityksen ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säilytämme asiakastietoja 10 vuoden ajan, mikä on pihasuunnitelmien sopimusehtojen mukainen säilytysaika. Muita kuin asiakkuuteen perustuvia tietoja säilytämme enintään kahden vuoden ajan.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

A. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Tietoja säilytetään yrityksen toimitiloissa lukitussa tilassa.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Pääsy rekisteriin on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurein.

Rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista.

 

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot näkyvät yllä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).